Welcome To Piyaporn Place Hotel

ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน สู่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดินแดน "เหนือสุดในสยาม" ประตูการค้าสู่ประเทศมเียนม่าและดินแดนจีนตอนใต้ ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอันวิจิตร งดงามกับประวัติศาสตร์อันยาวนาน ของดินแดนพระเจ้าพรหมมหาราชและ พระบรมธาตุเจ้าดอยเวาอันเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง.... แม่สาย